left right

課程 / 訓練班資源 參考事工 / 附加資料 實驗參考 氣象相關文章 

幼童軍支部 童軍支部 深資童軍支部
幼童軍支部-氣象章
童軍支部-氣象章(技能組)
氣象課程 (深資童軍支部) 參考筆記
幼童軍氣象章套包(2010年舊版綱要適用)
童軍支部-氣象章(興趣組)
深資童軍支部-戶內活動【氣象】項目

幼童軍氣象章工作紙 v1.0 (2018年新綱要適用)

幼童軍氣象章工作紙(領袖參考用)v1.0 (2018年新綱要適用)

其他指引
氣象章訓練班/氣象研習班 開辦指引

惡劣天氣及空氣污染應變措施